ServicenavigationHauptnavigationTrailKarteikarten


Research unit
FSIO
Project number
NAP-P06
Project title
Nationales Programm gegen Armut: Ergebnisse aus den geförderten Projekten im Handlungsfeld Bildungschancen

Participants

Research organisation: Federal Social Insurance Office
Effingerstrasse 20
CH-3003 Bern
+41 58 462 90 11
info@bsv.admin.ch
www.bsv.admin.ch/
Contact person

Programmleiterin
Gabriela Felder
Bundesamt für Sozialversicherungen
Nationales Programm gegen Armut
Effingerstrasse 20
CH-3003 Bern
+41 58 462 75 94 (direkt)
gabriela.felder@bsv.admin.ch
www.bsv.admin.ch


Alternative contact person

Maria Ritter
Bundesamt für Sozialversicherungen
Bereich Forschung und Evaluation
Effingerstrasse 20
CH-3003 Bern
+41 58 464 00 09 (direkt)
maria.ritter@bsv.admin.ch


Researcher

Susanne Stern
Infras AG
Forschung/Beratung
Postfach 5107
Binzstrasse 23
CH-8045 Zürich
+41 44 205 95 95
zuerich@infras.ch
www.infras.ch