ServicenavigationHauptnavigationTrailKarteikarten


Research unit
FSIO
Project number
C11_01
Project title
Evaluation of early detection and early intervention

Participants

Research organisation: Federal Social Insurance Office
Effingerstrasse 20
CH-3003 Bern
+41 58 462 90 11
info@bsv.admin.ch
www.bsv.admin.ch/
Contact person

Martin Wicki
Bundesamt für Sozialversicherungen
Bereich Forschung und Evaluation
Effingerstrasse 20
CH-3003 Bern
+41 58 462 90 02 (direkt)
martin.wicki@bsv.admin.ch


Researcher

Christian Rüefli
Büro Vatter
Politikforschung & -beratung
Gerberngasse 27
CH-3011 Bern
+41 31 312 65 75 (Auskunft)
info@buerovatter.ch
www.buerovatter.ch